Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα Εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή την Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον στο πλαίσιο (α) των νόμιμων δραστηριοτήτων του Σχολείου και (β) συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση.

Για κάθε ερώτηση ή απορία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Ρηγούτσου Αντωνία (Λογιστήριο)

Α. Μαθητές

1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων τους συλλέγονται μέσω της Αίτησης εγγραφής που συμπληρώνεται από τον γονέα/κηδεμόνα και περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

Α) Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας

α) Στοιχεία ταυτότητας

β) Στοιχεία επικοινωνίας

γ) Στοιχεία κίνησης

Β) Εκπαιδευτικά στοιχεία

α) Στοιχεία για την προηγούμενη φοίτηση του μαθητή

β) Στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σύστημα My School του Υπουργείου Παιδείας και η επεξεργασία τους είναι υποχρεωτική εκ του νόμου

Γ) Λογιστικά στοιχεία

α) Φορολογικά στοιχεία για τη χρέωση

β) Στοιχεία παρεχομένων υπηρεσιών

γ) Στοιχεία που είναι απαραίτητα για την προσφορά πρόσθετων παροχών

Δ) Στοιχεία φυσικής κατάστασης και προσωπικότητας

α) Στοιχεία ιατρικής φύσεως (προαιρετικά)

β) Στοιχεία ψυχολογικής φύσεως (προαιρετικά)

2. Διαδικασία συλλογής προσωπικών δεδομένων

Τα ανωτέρω στοιχεία δηλώνονται από τον γονέα/κηδεμόνα. Με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης πρέπει να προσκομίζονται και τα συναφή επίσημα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων, εφόσον αυτά δεν προκύπτουν αυτόματα μέσω του συστήματος My School. Απλά αντίγραφα των προσκομιζομένων εγγράφων επισυνάπτονται στην αίτηση εγγραφής.

Η αίτηση εγγραφής κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής.

Στη συνέχεια τα στοιχεία:

α) εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Σχολείου

β) δημιουργείται ο Φάκελος Μαθητή με τα φυσικά σχετικά έγγραφα.

3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων & δικαιώματα χρήσης

Δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών έχουν τα παρακάτω πρόσωπα ή τμήματα του Σχολείου υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις:

Α) Γραμματεία

Οι φυσικοί φάκελοι μαθητών τηρούνται στη Γραμματεία σε φωριαμούς που κλειδώνουν.

Η Γραμματεία έχει πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση στα εξής στοιχεία:

  • Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας
  • Εκπαιδευτικά στοιχεία
  • Λογιστικά στοιχεία

Β) Λογιστήριο

Το Λογιστήριο έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στα εξής στοιχεία:

  • Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας
  • Στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  • Στοιχεία πρόσθετων παροχών

Το Λογιστήριο τηρεί μόνο τους φυσικούς φακέλους για τη χρέωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την ενημέρωση των υπόχρεων προς πληρωμή.

Η ενημέρωση των υποχρέων γίνεται ηλεκτρονικά και με αποστολή σχετικού ενημερωτικού σημειώματος το οποίο παραδίδεται στον μαθητή.

Το Λογιστήριο τηρεί και κάθε άλλο στοιχείο που εποβάλλεται από τη φορολογική νομοθεσία.

Γ) Γενικός Διευθυντής

Ο Γενικός Διευθυντής έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος και στους φυσικούς φακέλους.

Δ) Διευθυντής Μονάδος

Ο Διευθυντής κάθε εκπαιδευτικής μονάδας έχει πλήρη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα και στους φυσικούς φακέλους για όλα τα δεδομένα που αφορούν τους μαθητές που φοιτούν στη Μονάδα του.

Στο Γραφείο του Διευθυντή μονάδος φυλάσσονται το Μαθητολόγιο και τα Βιβλία που εκ του νόμου υποχρεούται να συμπληρώνει και τηρεί ο Διευθυντής Μονάδος. Τα βιβλία φυλάσσονται σε φωριαμούς που κλειδώνουν.

Ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό

Το Εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση στο Μαθητολόγιο και τα εκ του νόμου τηρούμενα Βιβλία.

Ο Υπεύθυνος καθηγητής κάθε τάξης έχει επίσης πρόσβαση στα Στοιχεία φυσικής κατάστασης και προσωπικότητας για τους μαθητές της τάξης του.

4. Πρόσβαση γονέων/κηδεμόνων και μαθητών

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία των ανήλικων παιδιών τους.

Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της Γραμματείας στην οποία πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως όλα τα σχετικά αιτήματα.

Πληροφορίες για την πρόοδο των ανήλικων παιδιών τους μπορούν επίσης να παρέχονται στους γονείς/κηδεμόνες από τον Γενικό Διευθυντή, τον Διευθυντή Μονάδος και τους καθηγητές κάθε τάξης.

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, η επικοινωνία και η άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων γίνεται μόνο μέσω του γονέα που έχει λάβει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του τέκνου. Για τον λόγο αυτό ο γονέας οφείλει να προσκομίσει στη Γραμματεία επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.

Εφόσον την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων έχει ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου ή άλλο πρόσωπο που έχει δηλωθεί από τους γονείς, τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα λογιστικά στοιχεία που αφορούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Σχολείου. Πληροφορίες για την πρόοδο του ανήλικου παιδιού του μπορεί να λάβει και ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου ως ασκών τη γονική μέριμνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός αν του έχει αφαιρεθεί και η γονική επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή με απόφαση του Γενικού Διευθυντή το Σχολείο κρίνει ότι η άρνηση ενημέρωσης του γονέα αυτού επιβάλλεται προς το συμφέρον του παιδιού.

5. Διαβίβαση σε τρίτους

Τα δεδομένα των μαθητών δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον αν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται στο πλαίσιο της παροχής των νομίμων υπηρεσιών του Σχολείου για τις οποίες οι γονείς/κηδεμόνες έχουν εκ των προτέρων ενημερωθεί και, όπου απαιτείται, έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους. Η συγκατάθεση δεν είναι απαραίτητη όταν η διαβίβαση επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του Σχολείου.

Β. Εκπαιδευτικό & Διοικητικό προσωπικό

1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Το Σχολείο τηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για:

  • Το Εκπαιδευτικό προσωπικό
  • Το Διοικητικό προσωπικό
  • Τους υποψηφίους προς εργασία

Τα στοιχεία που συλλέγονται και τηρούνται προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταβολή του μισθού και των τυχών επιδομάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζομένου.

Όσον αφορά τους υποψήφιους προς εργασία τηρούνται βιογραφικά σημειώματα και τυχόν αξιολόγηση του υποψηφίου μετά από συνέντευξη.

Τηρούνται επίσης στοιχεία που αναφέρονται στην υγεία των εργαζομένων για τον σκοπό της παροχής αναρρωτικής άδειας ή ειδικών επιδομάτων. Οι σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις τηρούνται από τον Ιατρό Εργασίας.

Εφόσον για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων είναι υποχρεωτικό από τον νόμο η τήρηση αντιγράφου ποινικού μητρώου, το αντίγραφο προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος.

2. Διαδικασία συλλογής προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα του Προσωπικού συλλέγονται από τον ίδιο τον εργαζόμενο κατά την πρόσληψη από τη Γραμματεία με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου τα στοιχεία και το περιεχόμενο του οποίου προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία. Με τη συμπλήρωση του εντύπου πρέπει να προσκομίζονται και τα συναφή επίσημα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων.

Στη συνέχεια τα στοιχεία:

α) εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Σχολείου

β) δημιουργείται ο Φάκελος Εργαζομένου με τα φυσικά σχετικά έγγραφα

γ) καταχωρίζονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας.

3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων & δικαιώματα χρήσης

Δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων προσωπικού έχουν τα παρακάτω πρόσωπα ή τμήματα του Σχολείου υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις:

Α) Γραμματεία

Οι φυσικοί φάκελοι του προσωπικού τηρούνται στη Γραμματεία σε φωριαμούς που κλειδώνουν.

Η Γραμματεία έχει πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία του προσωπικού πλην των στοιχείοων που αφορούν την υγεία, το ποινικό μήτρωο και την αξιολόγηση του προσωπικού:

Β) Λογιστήριο

Το Λογιστήριο έχει ηλεκτρονική πρόσβαση μόνο σε όσα στοιχεία του προσωπικού απαιτούνται για την καταβολή των μισθών και επιδομάτων.

Για τον υπολογισμό επιδομάτων ή παροχών που συνδέονται με τη φυσική κατάσταση ή την κατάσταση της υγείας του εργαζόμενου, δεν διαβιβάζονται στο Λογιστήριο οι σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις παρά μόνον σχετική έγκριση από τον Ιατρό εργασίας ή τον Γενικό Διευθυντή.

Το Λογιστήριο τηρεί σε φωριαμούς που κλειδώνουν φυσικούς φακέλους για την καταβολή των μισθών και επιδομάτων στο προσωπικό και τη σχετική ενημέρωσή του.

Το Λογιστήριο τηρεί και κάθε άλλο στοιχείο που εποβάλλεται από τη φορολογική και εργατική νομοθεσία.

Γ) Γενικός Διευθυντής

Ο Γενικός Διευθυντής έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος και στους φυσικούς φακέλους που αφορούν το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Ο Γενικός Διευθυντής τηρεί σε φωριαμούς που κλειδώνουν τους φακέλους αξιολόγησης του προσωπικού και το Αρχείο των υποψηφίων προς εργασία.

Δ) Διευθυντής Μονάδος

Ο Διευθυντής κάθε εκπαιδευτικής μονάδας έχει πλήρη πρόσβαση στους φακέλους αξιολόγησης των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού που ανήκει στην αρμοδιότητά του.

4. Πρόσβαση στα δεδομένα των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν.

Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της Γραμματείας στην οποία πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως όλα τα σχετικά αιτήματα.

Τα δεδομένα των εργαζομένων δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο αν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο, ιδίως στο πλαίσιο της ισχύουσας εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας, ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών των νόμιμων δραστηριοτήτων του Σχολείου για τις οποίες οι εργαζόμενοι έχουν εκ των προτέρων ενημερωθεί.

Γ. Επεξεργασία για ειδικούς σκοπούς

Φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών το Σχολείο οργανώνει εκδηλώσεις εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ενημερωτικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν εκτός των μαθητών και του προσωπικού, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών ή πρόσωπα εκτός σχολείου κατόπιν ειδικής ή γενικής πρόσκλησης και με την έγκριση του Σχολείου.

Οι εκδηλώσεις αυτές δύνανται να φωτογραφηθούν/βιντεοσκοπηθούν και να δημοσιοποιηθούν με διάφορους τρόπους, περιλαμβανομένης της ανάρτησης στον ιστότοπο του Σχολείου, και μέσα, περιλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Σχολείου και μόνον σε αυτούς, για λόγους αναμνηστικούς, ιστορικούς, εκπαιδευτικούς, τεκμηρίωσης, ενημέρωσης ή διαφήμισης.

Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν σε ειδικό έντυπο ή, εφόσον η σχετική ενημέρωση/πρόσκληση αποστέλλεται ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, αν αποδέχονται ή δεν αποδέχονται τη φωτογράφιση/βιντεοσκόπησή τους. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν ούτε αρνητικά ούτε θετικά, η συμμετοχή τους στην εκδήλωση τεκμαίρεται ως αποδοχή της επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που απαντήσουν αρνητικά, εφόσον το πρόσωπό τους εμφανίζεται στις σχετικές εικόνες, θα γίνεται θόλωση του προσώπου.

Δ. Γενικές δεσμεύσεις

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάθε κατηγορίας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό της επεξεργασίας.

2. Τα μέλη της Διοίκησης, του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Διοικητικού Προσωπικού καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες του Σχολείου δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας για τα προσωπικά δεδομένα των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ καθώς και πειθαρχικές ευθύνες έναντι της της Διοίκησης του Σχολείου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΕΛΑΣΑΛ ΣΥΡΟΥ

Ανδρέα Κάργα 12-14, 84100 Ερμούπολη Σύρου

Τηλ: 22810 87713

email: sgschool@sgschool.gr
logo_syros

Εκπαιδευτήρια “ΔΕΛΑΣΑΛ” 
ΣΥΡΟΥ 

Ανδρέα Κάργα 12-14
Τ.Θ. 841 00 Έρμούπολη
Σύρος
Τηλ: 22810 87713
Fax: 22810 82208
email: sgschool@otenet.gr

delasalle_th

Ελληνογαλλικό Κολέγιο
“ΔΕΛΑΣΑΛ”

T.Θ. 6,57010 Πεύκα
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 673252
Fax: 2310 673348
email: info@delasalle.gr

Δημοτικό Σχολείο
“ΔΕΛΑΣΑΛ” 

Κυβέλης 19
Τ.Θ. 174 56 Άλιμος
Τηλ: 210 99 04 010-3
Fax: 210 99 04 014
email: delasalle@saintpaul.gr

Ελληνογαλλική Σχολή
“Ο Άγιος Παύλος”

Χαρ.Τρικούπη 36
Τ.Θ. 185 36 Πειραιάς
Τηλ: 210 45 11 954
Fax: 210 45 37 721
email: fec@saintpaul.gr

oursoulines

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών

Μαρούσι: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
Τηλ: 210 8020285
e-mail:info_nipio1@ursulines.gr
e-mail:info_dimotiko@ursulines.gr
Ν.Ψυχικό: Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο
Τηλ.: 210 6712 228
e-mail: info_gimnasio@ursulines.gr
e-mail: ecole@ursulines.gr