Τα σχήματα στον κόσμο γύρω μας

Τα σχήματα στον κόσμο γύρω μας

Παρατηρώντας τον κόσμο γύρω μας διαπιστώσαμε ότι παντού συναντάμε σχήματα.
Έτσι μας δόθηκε η αφορμή για ενασχόληση με αυτό το θέμα με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο.